Onze medezeggenschap

Mensen laten meedenken over wat je doet. Dat is heel waardevol. Noorderbreedte heeft de medezeggenschap daarom goed geregeld. Zo horen we de belangrijke mening van alle betrokkenen. Daarmee kunnen we vervolgens inzetten op het verder verbeteren van onze kwaliteit van zorg en zorgen voor goed werkgeverschap. Samen zorgen we voor het verschil!

Hoe is de medezeggenschap geregeld?

De medezeggenschap van bewoners/cliënten is geregeld via de Centrale Cliëntenraad (CCR) en de cliëntenraden op de zorglocaties.
De medezeggenschap van de medewerkers verloopt via de Ondernemingsraad (OR) van Noorderbreedte en de Centrale Ondernemingsraad (COR) van Zorgpartners Friesland. De OR houdt zich bezig met onderwerpen die betrekking hebben op Noorderbreedte, de COR op die van Zorgpartners Friesland als geheel.
Verzorgenden en verpleegkundigen hebben medezeggenschap via de Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad (VVAR). Dit is een onafhankelijk adviesraad.
Noorderbreedte heeft daarnaast een Inspraakplatform. Hier kunnen bewoners, cliënten en naasten van Noorderbreedte meepraten over de zorg, de ondersteuning, de faciliteiten en de dienstverlening die worden geleverd binnen onze zorglocaties.

Over de Centrale Cliëntenraad

De Centrale Cliëntenraad (CCR) bestaat uit negen leden die meebouwen aan de moderne ouderenzorg die uitgaat van wat ouderen zelf willen. Noorderbreedte kijkt samen met de bewoners/cliënten en hun naasten naar hoe de beste persoonsgerichte zorg kan worden geboden. De CCR kijkt naar de algemene belangen van de bewoners/cliënten en is hiervoor de gesprekspartner van de directeur-bestuurder van Noorderbreedte. De rechten en verantwoordelijkheden van de CCR zijn beschreven in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).

De CCR:

 • toetst, adviseert en controleert het beleid van de zorgaanbieder;
 • denkt mee en heeft invloed op de zaken die alle bewoners/cliënten aangaan;
 • heeft altijd recht op informatie.

Zes leden van de CCR zijn voorgedragen door de cliëntenraden van de zorglocaties, twee leden zijn via een open procedure benoemd op basis van specifieke deskundigheid. Het dagelijks bestuur van de CRR wordt gevormd door:

 • Trees Flapper, onafhankelijke voorzitter
 • Pim van der Geest, vicevoorzitter
 • Joost Schepman, secretaris

De CCR is bereikbaar via centraleclientenraad@nb.nl.

Over de Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad van Noorderbreedte (OR) en de Centrale Ondernemingsraad (COR) van Zorgpartners Friesland behartigen de belangen van de medewerkers. Daarbij verliezen ze de belangen van beide organisaties niet uit het oog. Vanuit de Ondernemingsraad worden alle actuele onderwerpen binnen Noorderbreedte besproken volgens de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). De OR mag meepraten, meebeslissen en meedenken over allerlei zaken op het gebied van onder andere arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en veranderingen in de organisatie. De OR is bereikbaar via ornb@nb.nl.

Over de VVAR

De Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad (VVAR) is een onafhankelijke adviesraad. De VVAR geeft gevraagd- en ongevraagd advies over de kwaliteit van zorg binnen Noorderbreedte. Met de instelling van de VVAR is de zeggenschap voor zorgmedewerkers structureel opgenomen binnen Noorderbreedte. De VVAR wordt ook binnen de organisatie gepresenteerd als een onafhankelijk adviesorgaan dat een bijdrage levert aan de beleidsontwikkeling. Alle medewerkers kunnen met de VVAR-leden in gesprek en onderwerpen aandragen.

Over het inspraakplatform

Noorderbreedte heeft een online inspraakplatform. Dat is bedoeld voor bewoners, cliënten en naasten van Noorderbreedte. U kunt hier meepraten over de zorg, de ondersteuning, de faciliteiten en de dienstverlening die wordt geleverd binnen onze zorglocaties aan alle bewoners en cliënten. Door met elkaar in gesprek te zijn, kunnen we samen zorgen voor het verschil in de ouderenzorg. Op het inspraakplatform kunt u onder meer:

 • aangeven welke zaken er goed gaan of wat er beter kan;
 • uw ideeën doorgeven;
 • uw mening geven over een bepaald onderwerp dat u bespreekbaar wilt maken;
 • reageren op vragen vanuit Noorderbreedte;
 • alle inspraken inzien van andere gebruikers. Uw inspraak is altijd anoniem, maar andere bewoners, cliënten en naasten kunnen de inhoud van uw reactie wel lezen.

Het inspraakplatform bereikt u via www.inspraakplatformnoorderbreedte.nl. Op deze website kunt u zich registeren als gebruiker.