Onderzoek Gerontopsychiatrie

Samen werken voor ouderen met psychische problemen

In dit onderzoeksproject werken zorg- en welzijnsorganisaties samen, om met elkaar te zorgen voor goede zorg en ondersteuning van ouderen met psychische problemen, afgestemd op deze ouderen. Hiermee zoeken ze verbinding en gebruiken ze elkaars deskundigheid bij complexe zorgvragen.

De belangrijkste thema’s in het project zijn het begeleiden van thuiswonende ouderen bij bijzonder gedrag of depressie en de samenwerking en verbinding tussen de medewerkers van de verschillende organisaties. Cliënten, onderzoekers, studenten en medewerkers zijn bij het onderzoek betrokken. Verschillende interventies zijn hierbij door medewerkers van verschillende organisaties ontwikkeld om het samen werken voor ouderen met psychische problemen gemakkelijker te maken, waarbij de cliënt centraal staat.

De trekker van dit project, waarbij ook studenten van NHL Stenden hogeschool zijn ingezet, was de actieonderzoeker/associate lector van Noorderbreedte.

 

Promotieonderzoek ‘From ‘a place’ to ‘the place’ to be – Residential care for older people with (severe) mental illness

Het aantal ouderen met naast fysieke ook psychiatrische problematiek dat in een verpleeghuis binnenkomt en daar verblijft neemt gedurende de afgelopen jaren sterk toe. Oorzaken hiervan zijn onder andere de vergrijzing en het verminderen van het aantal intramurale GGZ plaatsen. Deze ouderen zijn meestal jonger dan de gemiddelde verpleeghuisbewoners, vaak manlijk en ongehuwd. Ook is ben hen geregeld sprake van probleemgedrag en cognitieve beperkingen, zonder dat sprake is van dementie. Verschillende verpleeghuizen ontwikkelen zich momenteel tot expertisecentra in de zorg voor deze doelgroep gerontopsychiatrie. Een helder overzicht van de kenmerken van deze doelgroep ontbreekt momenteel.

Het hoofddoel van dit promotieonderzoek is het onderzoeken van individuele consequenties (welzijn), organisatorische consequenties (kwaliteit van zorg) en socio-ecomomische consequenties (kosten van ziekte) van het verlenen van zorg voor ouderen met complexe psychiatrische problematiek (mental-physical multimorbidity, MPM) bij hetzij verpleeghuizen, hetzij GGZ-instellingen.
Onderdeel hiervan is het definiëren van (subgroepen van) gerontopsychiatrische cliënten die residentiele zorg nodig hebben.

Zodra de onderzoeker die het promotieonderzoek gaat uitvoeren bekend is, zal het onderzoek van start gaan.

Deze omgeving past als een lekkere jas

Welke omgeving voor iemand prettig is, is afhankelijk van diens behoeftes. Steeds meer zorgorganisaties waar ouderen met psychiatrische problematiek wonen, gaan over op het creëren van verschillende ‘sociotherapeutische leefmilieus’ (STLs), afgestemd op de verschillende behoeftes van deze (GP-)bewoners. Deze STLs zijn door verschillende organisaties op verschillende manieren ontwikkeld. Ook Toutenburg biedt zorg in verschillende leefmilieus, in verschillende woningen.
Het doel van het onderzoek is door middel van het ophalen van ervaringen en werkwijzen binnen drie verschillende zorgorganisaties die werken met sociotherapeutische leefmilieus, van elkaar te leren. Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen de sociotherapeutische leefmilieus binnen de eigen organisatie doorontwikkeld worden ten behoeve van de kwaliteit van leven van GP-bewoners.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door medewerkers van Toutenburg/Noorderbreedte.

 

De rol van een social worker bij werk-en dagbesteding en in een zorgteam

Binnen de gerontopsychiatrie, Korsakov en dementie afdelingen zijn in het zorgteam bijna uitsluitend medewerkers werkzaam met een zorgachtergrond, terwijl van hen ook een inzet specifiek gericht op het welzijn van de bewoners gevraagd wordt. Binnen de dagbesteding zijn juist wel welzijnswerkers werkzaam, maar wilde men graag onderzoeken of er meer mogelijk is op het gebied van welzijn. SPH-ers en maatschappelijk werkers zijn vooral overstijgend werkzaam.

Door social workers onderzoek te laten doen naar hun (mogelijke) rol binnen het zorgteam en mee te laten kijken bij de werk-en dagbesteding, komen de zorgmedewerkers op een andere wijze in contact met social workers en leren zij daarvan.

De social workers volgen elkaar op in de onderzoeken: zo ontstaat een mini-onderzoekslijn, een ‘atelier’, waarin medewerkers geleidelijk aan meer kennismaken met social workers en andere perspectieven van welzijn.

 

Inzicht in de kenmerken en ontwikkelingen van de cliëntgroep Gerontopsychiatrie zijn belangrijk voor het ontwikkelen van beleid dat afgestemd is op de doelgroep

Daarom is in de periode van 2017 tot 2019 door de specialist ouderengeneeskunde gedurende een aantal jaren de ontwikkeling van de cliëntkenmerken in de loop van de jaren in kaart gebracht.

Het beeld dat daaruit ontstond is door Noorderbreedte gebruikt als input voor het beleid van Noorderbreedte betreffende GP en gedeeld via een wetenschappelijk artikel.

Lees het artikel hier

 

Onderzoeksposter opvragen? Of zelf onderzoek doen?

Wil je de resultaten van een onderzoek opvragen? De onderzoeksposter van een specifiek onderzoek bekijken of juist zelf onderzoek doen bij Noorderbreedte? Neem gerust contact op.

Naam(Vereist)

Contactgegevens Onderzoeksacademie