Succesvolle en inspirerende netwerkbijeenkomst Korsakov

10 juni 2023

De Noordelijke Netwerkbijeenkomst Korsakov die donderdag 8 juni plaatsvond in Leeuwarden, was een succes. In totaal namen er veertig organisaties deel. Onder andere de GGZ, Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), het Leger des Heils, Thuiszorg het Friese Land, Wender, Alliade en Noorderbreedte waren aanwezig. De bijeenkomst werd geopend door de regiomanager Bert Renkema van Noorderbreedte.

Kennis en ontwikkelingen delen
Tijdens deze bijeenkomst hebben de ketenpartners hun kennis en ontwikkelingen over Korsakov met elkaar gedeeld. Noorderbreedte gaf onder meer een presentatie over het eigen Regionaal Expertise Centrum Korsakov in Noardburgum. Dr. Ineke Gerridzen van Atlant presenteerde haar promotieonderzoek ‘Kenmerken en functioneren van mensen met het syndroom van Korsakov’. Tot slot gingen de ketenpartners met de deelnemers in gesprek over de doelgroep Korsakov. “Het was inhoudelijk een succesvolle netwerkbijeenkomst”, zegt Bert Renkema. “Het was echt een hele waardevolle bijeenkomst voor ons als ketenpartner. De kennis die we hier met elkaar opdoen, draagt bij aan de verdere doorontwikkeling van de zorg voor onze cliënten!”

Korsakov-keten
Binnen de provincie Friesland zijn er op dit moment verschillende instellingen die zorg, begeleiding en/of behandeling bieden aan cliënten met het syndroom van Korsakov. Sinds 2006 is er binnen Friesland sprake van een Korsakov-keten: KKF. Dit is overlegorgaan van experts van zorgaanbieders in Friesland bestaande uit: de GGZ, Wender, VNN, MCL en Alliade. De visie van het KKF is dat de elke cliënt recht heeft op goede behandeling. Een behandeling op maat die in samenwerking met elkaar vorm krijgt en die voortdurend wordt aangepast aan de hand van nieuwe inzichten. Er wordt gestreefd naar een dekkend zorgaanbod waarbij cliënten niet tussen wal en schip vallen. We hebben de ambitie om dit keten verder uit te breiden met ketenpartners in de regio Groningen.

Expertisecentrum en consultatie
Iefke Ankersmit, GZ-psycholoog bij Noorderbreedte, vertelde tijdens de netwerkbijeenkomst over de inhoudelijke ontwikkelingen op locatie Toutenburg van Noorderbreedte. Zij ging onder meer in op therapeutische leefmilieus, empathische directieve benadering en foutloos leren. Tot slot heeft zij in samenwerking met Arjen Hoekstra, trajectbegeleider bij Wender, een toelichting gegeven over de consultaties.

Onderzoek Dr. Ineke Gerridzen
Dr. Ineke Gerridzen, specialist ouderengeneeskunde bij Atlant, was de gastspreker van de dag. Zij presenteerde haar promotieonderzoek naar de kernmerken en het functioneren van mensen met het syndroom van Korsakov die in het verpleeghuis verblijven. Ze richtte zich specifiek op het voorkomen van probleemgedrag en ziekte-inzicht en de onderlinge verbanden bij deze groep mensen. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat medewerkers lang werken met deze doelgroep. Een medewerker vertelde al 36 jaar te werken met mensen met Korsakov en zich nooit te vervelen.

In gesprek over Korsakov
Gezamenlijk met de ketenpartners werd er verder een interactieve sessie gehouden aan de hand van stellingen, zoals: ‘Iemand met het syndroom van Korsakov kan niet meer zelfstandig wonen’ en ‘De rol van de ketenpartners rondom de Korsakov cliënt is bekend’. Het waren waardevolle gesprekken. Zo kunnen we samen de zorg voor deze doelgroep verder verbeteren. Als afsluiting was er nog een kennismarkt en ruimte om te netwerken met elkaar. Deze netwerkbijeenkomst is een mooi startpunt om doorlopend kennis met elkaar te blijven delen en de zorg voor de doelgroep Korsakov nog meer te verbeteren.

Meer informatie of een consult aanvragen
Nieuwsgierig geworden naar het ketennetwerk? Een consult aanvragen bij het expertisecentrum Korsakov? Wij zijn bereikbaar via consultaties@nb.nl en 088 – 510 99 40.