Wegwijzer

Als u overweegt te verhuizen naar een woonzorglocatie, of uw situatie dwingt u hiertoe, dan komt er heel veel op u af. Op deze pagina vindt u een samenvatting van informatie die voor u van belang is of kan worden. Ook wordt per onderwerp aangegeven waar meer informatie te vinden is.

 

Informatie over de Noorderbreedte locatie(s)

Gaat u verhuizen naar een woonzorglocatie? Dan is het belangrijk te weten wat Noorderbreedte voor u verzorgt en wat u zelf regelt. Deze praktische informatie leest u in de paarse folder Praktische Informatie. Via de locatiepagina’s op onze website www.noorderbreedte.eu vindt u deze folder digitaal.

 

Plaatsing op onze wachtlijst en wachtstatus opties

Heeft een Noorderbreedte locatie uw voorkeur om (op termijn) te wonen met zorg? En kunnen wij (naar inschatting) u hier de juiste zorg en ondersteuning bieden? Dan verwelkomen we u graag op het voor u passende moment. U komt daarvoor op onze wachtlijst. Er zijn vier wachtstatus opties:

  1. Urgent plaatsen: Uw situatie is ernstig. U moet zo snel mogelijk verhuizen.
  2. Actief plaatsen: Uw situatie is zorgelijk, maar u kunt nog even wachten.
  3. Wacht op voorkeur: U redt zich goed thuis en kunt nog wel wachten op een nieuwe woonplek.
  4. Wacht uit voorzorg: U wilt en kunt voorlopig thuis blijven wonen. U staat voor de zekerheid bij ons op de bemiddelingslijst.

In verloop van tijd kan uw situatie veranderen. Geeft u dit dan bij ons aan. Meer informatie op de website van Zorgkantoor Friesland: www.cz-zorgkantoor.nl/zorg-in-natura/zorg-in-een-instelling/wachtlijst-en-wachtstatus

 

Wie besluit voor u als u dat zelf niet meer kunt?

Het is verstandig nu alvast goed te regelen wie u helpt met beslissen over zorg en andere zaken voor wanneer u dit zelf niet meer kan. Goede vertegenwoordiging heeft als uitgangspunt: zelf beslissen waar mogelijk en alleen beschermen waar nodig. Meer informatie, bijv. praktische adviezen bij dementie: www.goedvertegenwoordigd.nl.

 

De betrokkenheid van familie en naasten

Het welzijn van bewoners van onze locaties is een gezamenlijke zorg van medewerkers, naasten en vrijwilligers. Het is mooi en waardevol als ook na een verhuizing naar een Noorderbreedte locatie het sociale netwerk van bewoners in stand blijft. We nodigen u dan ook van harte uit onderdeel te blijven uitmaken van elkaars leven. Bespreek met het zorgteam hoe u dit wilt en kunt invullen.

 

Welke eigen bijdrage betaalt u voor (woon)zorg?

Wonen in een zorginstelling valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt hiervoor een eigen bijdrage. Het CAK, Centraal Administratie Kantoor, int voor de overheid de eigen bijdragen. Zij berekenen hoeveel u zelf betaalt voor de zorgkosten. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie, bijvoorbeeld uw inkomen en uw spaargeld. Meer informatie, bijvoorbeeld een rekenhulp om eenvoudig uit te rekenen wat u per maand ongeveer gaat betalen: www.hetcak.nl

 

Vrijwillige keuze voor wonen met zorg?

Als iemand er zelf voor kiest om in een zorginstelling te gaan wonen, heet dit een vrijwillige opname. Het kan ook zijn dat iemand deze keuze niet meer goed zelf kan maken, bijvoorbeeld bij vorderende dementie. Als zorg dan nodig is, valt dit onder de Wet zorg en dwang (Wzd). Hierin is bepaald dat niet-vrijwillige zorg alleen mag als het écht niet anders kan. Bijvoorbeeld bij een onveilige situatie met (grote) kans op verwonding of levensgevaar. Dan kan de wettelijk vertegenwoordiger of naaste een aanvraag doen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) voor opname en verblijf in een zorginstelling. Meer informatie, bijv. een checklist voor aanvraag: www.ciz.nl.