Samen met de cliëntenraad

Een aantal bewoners, hun familieleden of hun vertegenwoordigers komen in de cliëntenraad samen op voor de belangen van bewoners.

Zo kunt u, of uw familie meepraten en meedenken over goede zorg en over hoe zaken geregeld worden bij Toutenburg.

 • Wat is een Cliëntenraad?
  In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen is vastgelegd dat cliënten van instellingen in de ouderen-, gezondheids- en welzijnszorg inspraak hebben door middel van een cliëntenraad, om daarmee mensen die afhankelijk zijn van zorg invloed te geven op de zorgverlening.
   
 • Waarvoor is de Cliëntenraad?
  De Cliëntenraad behartigt de belangen van de bewoners van Toutenburg, binnen de doelstelling van Noorderbreedte. De raad overlegt daarover met de regiomanager en denkt mee over onderwerpen die voor de bewoners van belang zijn.

 • Visie van de Cliëntenraad
  De Cliëntenraad komt op voor de belangen van cliënten, zodat zij zich in hun bestaan prettig kunnen voelen en hun leefstijl, autonomie en zelfredzaamheid in overeenstemming zijn met hun mogelijkheden, om die dingen te kunnen doen die hun leven nog zinvol kunnen maken en  waarbij zij zich thuis voelen.

 • Cliëntenraad en achterban
  De cliëntenraad wil de achterban (cliënten en familie) zoveel mogelijk betrekken en op de hoogte houden van de dagelijkse gang van zaken en nieuwe ontwikkelingen. Daarvoor worden o.a. de huiskamers bezocht en is er contact met de medewerkers. Ook worden vergaderingen van de Bewonersraad bijgewoond. 

 • Leden en vergaderingen
  De Cliëntenraad bestaat uit minimaal drie en maximaal negen leden. Lid kunnen zijn familieleden van cliënten, vrijwilligers en andere personen die betrokkenheid en/of belangstelling hebben en zich willen inzetten voor de belangen van de bewoners.

De raad vergadert 1 keer per maand (behalve in juli en augustus).

Hier leest u het jaarverslag 2018 van de Cliëntenraad. (PDF)

Hebt u belangstelling om lid van de Cliëntenraad te worden en/of wilt u meer informatie, dan kunt u mailen naar clientenraadnt@nb.nl  of bellen met ons op telefoonnummer 0511-479479.