Onderzoek binnen Topcare-locatie Toutenburg

Als Topcare-expertisecentrum van Noorderbreedte doet Toutenburg continu onderzoek om de kwaliteit van zorg en behandeling verder te verbeten. Onlangs is gestart met een onderzoek naar hoe de bewoners met het syndroom van Korsakov zich op de zorglocatie voelen. Op basis van de resultaten gaat Noorderbreedte een aantal aanbevelingen verder uitwerken. Daarmee kan nog meer het verschil worden gemaakt.

Inzetten op welzijn
Het onderzoek naar hoe bewoners zich voelen, is gedaan omdat de woningen van locatie Toutenburg vrij nieuw zijn. De nieuwbouw van het expertisecentrum opende eind 2019 de deuren. Sinds die tijd wonen de bewoners in hun nieuwe woningen en werken de medewerkers in een andere setting. Noorderbreedte vindt het belangrijk om te weten hoe de bewoners met Korsakov deze nieuwe woonomgeving ervaren. Door te weten wat er speelt en wat de wensen zijn, kan er verder worden ingezet op hun welzijn en een waardevolle dag worden gerealiseerd.

Ervaringen in kaart
Het onderzoek werd uitgevoerd door een aantal medewerkers van Toutenburg in het kader van hun Topcare-scholing. Zij deden literatuur- en praktijkonderzoek. Dat laatste bestond uit de ervaring van de bewoners en medewerkers in kaart brengen.  Daar waar de bewoners met Korsakov moeite hadden met het invullen van de vragenlijsten, zijn zij in het geven van hun eigen mening geholpen door zorgmedewerkers. Ook de medewerkers vulden zelf de vragenlijsten in met hun mening en ervaringen betreffende de bewoners.

Niet thuis, maar wel veilig voelen
De deelnemers zijn op vier thema’s bevraagd: de mate van thuis voelen, de zorgrelatie, veiligheid en sociale relaties. Daarmee ontstaat een representatief beeld hoe iemand zich voelt op de zorglocatie. De gemiddelde score van thuis voelen bij de bewoners kwam uit op 50 procent. Daarentegen voelden ze zich wel heel veilig. De antwoorden van de medewerkers kwamen overeen. Wat betreft de sociale relaties ervaren de bewoners wel meer contact dan de zorgmedewerkers ervaren bij de bewoners.

Aanbevelingen
Uit het onderzoek kwam naar voren dat de meeste bewoners zich dus erg veilig voelen binnen de nieuwe zorglocatie. Wel ervaren ze allemaal minder sociale contacten dan op de oude zorglocatie. Dit komt deels door de coronapandemie en deels doordat de nieuwe woningen verspreid over een terrein liggen. Bewoners verblijven daardoor vaker in hun eigen woning. Op basis van de uitkomsten, zijn er door de onderzoekers de volgende aanbevelingen gedaan:

  • het terrein waarop Toutenburg zich bevindt, vraagt om aanpassingen waarmee de onderlinge contacten worden bevorderd;
  • het is goed om te zorgen voor zo min mogelijke wisselingen in zorgmedewerkers en behandelaren. Bekende gezichten voelen vertrouwder;
  • en de zorgdossiers moeten op dit thema verder worden bijgewerkt, ook met het oog op de Wet Zorg en Dwang in combinatie met het gebruik van sloten.

Hoe nu verder?
Zorgmedewerkers van Toutenburg gaan een vervolgonderzoek doen. Op basis daarvan kan worden gekeken hoe er verder kan worden ingezet op de waardevolle dag voor de bewoners. Zo kan het beste van de zorg worden geleverd.