Noorderbreedte verdiept zich in betekenis waardevolle dag

Noorderbreedte zet zich in voor een waardevolle dag voor de bewoners en cliënten van de zestien zorglocaties in Fryslân. Maar wat is nu een waardevolle dag? Yvonne van Dam, projectleider Kwaliteit en Innovatie, deed een pilot voor een nieuw cliënttevredenheidsonderzoek. Daarmee is een begin gemaakt om het begrip ‘waardevolle dag’ verder te duiden. “Dat is belangrijk”, stelt Yvonne, “want als je echt weet wat bewoners waardevol vinden, kun je daarop inspelen.”

Met haar onderzoek richtte Yvonne zich op een kleine bewonerspopulatie: dertig bewoners van de somatische afdelingen binnen de locaties Bennema State in Hurdegaryp, De Spiker in Harlingen en Abbingahiem in Leeuwarden. Uiteindelijk deden er 51 bewoners mee. “Het was goed om te merken dat mensen enthousiast waren om deel te nemen.” Meer dan de helft van de deelnemers (55%) gaf aan het gevoel te hebben een waardevolle dag te beleven bij Noorderbreedte. “Dat is goed om te horen”, zegt Yvonne, “maar daarmee weten we nog niet welke aspecten er nu precies voor zorgen dat de dag als waardevol wordt ervaren.”

Activiteiten, bezoek, gezelligheid

En daarom werd daar in de enquête bewust op doorgevraagd. “We wilden weten welke activiteiten en onderwerpen bewoners een waardevolle dag bezorgen. Daaruit kwam naar voren dat activiteiten als spelletjes doen en handwerken erg belangrijk zijn voor 20 procent van de deelnemers. Mensen die op bezoek komen, werd door 14 procent genoemd.”

Ook contact met de zorg en medebewoners draagt volgens 14 procent bij aan het ervaren van een waardevolle dag. “En het moet vooral gezellig zijn”, verduidelijkt Yvonne. Goede verzorging (12%), eigen regie (14%) en gezondheid (14) zijn andere onderwerpen die belangrijk zijn. “De enquête maakt ons ook duidelijk dat er aspecten zijn waar we als zorgorganisatie helaas geen invloed op hebben”, zegt Yvonne. “Denk aan het missen van een geliefde of het hebben van een sterftewens. Natuurlijk kun je daar als zorgmedewerker wel meer rekening mee houden als je dat weet.”

Overige onderwerpen

Naast de vragen over de waardevolle dag richtte het pilotonderzoek zich ook op andere onderwerpen, zoals de bejegening, het zorgproces en de woonomstandigheden. “Op die onderdelen scoort Noorderbreedte ook goed”, vertelt Yvonne. “Alleen op het punt van informatievoorziening kan het beter. Het blijkt dat de helft van de bewoners informatie mist over mogelijke voorzieningen en rechten. Denk daarbij aan het inzetten van een vrijwilliger of een voedingsdeskundige, en hoe vaak de zorg moet worden geëvalueerd. Het is belangrijk dat we dit verder onderzoeken, want ook dit zijn aspecten die bijdragen aan een waardevolle dag.”

Eigen onderzoek

Yvonne benadrukt als projectleider Kwaliteit en Innovatie dat de enquête nog breder moet worden uitgezet. “Dan worden de resultaten representatiever en krijgen we meer inzicht in de betekenis van een waardevolle dag. Tot nu toe had Noorderbreedte alleen de waarderingen op ZorgkaartNederland. “Maar daar komen niet veel waarderingen binnen en de vragen gaan niet in op onze waardevolle dag-missie”, zegt Yvonne. “Naast de wettelijke verplichting om één keer per jaar op locatieniveau informatie over cliëntervaringen aan te leveren, geldt ook de verplichting om een zelf te kiezen instrument voor cliëntervaringen in te zetten. Dat zouden we kunnen doen door structureel een eigen onderzoek te houden gericht op de waardevolle dag. Dat wordt allemaal nog verder besproken. Met de pilot hebben we hiervoor in elk geval alvast een goede start gemaakt.”

Yvonne van Dam, projectleider Kwaliteit en Innovatie bij Noorderbreedte, deed een pilot voor een nieuw cliënttevredenheidsonderzoek